1

Fascination About bhairav kavach

News Discuss 
असीतामगह: सिरह पातु ललाट रुरूः भैरव्ह ॐ श्मशानस्थो महारुद्रो महाकालो दिगम्बरः । चण्डिकातन्त्रसर्वस्वं बटुकस्य विशेषतः ॥ ४॥ ऊर्ध्वं पातु विधाता च पाताले नन्दको विभुः । मालिनी पुत्रकः पातु पशूनश्वान् गंजास्तथा।। महाकालोऽवतु क्षेत्रं श्रियं मे सर्वतो गिरा । श्रद्धयाऽश्रद्धयावापि पठनात् कवचस्य यत् । सर्वसिद्धिमवाप्नोति यदयन्मनसि रोचते ।। There is an https://bookmarkwuzz.com/story16726641/examine-this-report-on-bhairav-kavach

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story